Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org is opgericht op 20 december 2000 door 38 bedrijven. Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigingen: de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging in oprichting. De beide organisaties besloten eind 2000 de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe belangenvereniging voor alle verkopers op afstand: Thuiswinkel.org.

Thuiswinkel.org is dé belangenvereniging voor ondernemers die producten en diensten via internet, catalogi en/of de post verkopen aan consumenten (b-to-c). De vereniging behartigt de belangen van de leden zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast zet Thuiswinkel.org zich ook in voor de belangen van de consumenten die aankopen doen bij de leden.

Speerpunten


De economische en maatschappelijke impact van de groeiende thuiswinkelmarkt is groot. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor de branche. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken zijn voor 2010 een vijftal speerpunten benoemd. Dit zijn: 


Missie


Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden, versterkt het imago van en bevordert het vertrouwen in kopen op afstand bij haar doelgroepen. Zij creëert maximale invloed voor de branche op nationaal en internationaal vlak en zorgt voor adequate kennis- en informatie- uitwisseling.

Thuiswinkel Waarborg

 

Thuiswinkel Waarborg is sinds haar introductie door Thuiswinkel.org in 2001 het door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor het kopen van producten en diensten via internet, catalogus of post. Het Thuiswinkel Waarborg is géén “garantiefonds” voor financieel onvermogen waarop bijvoorbeeld in geval van surséance van betaling of faillissement van een aangesloten bedrijf aanspraak gemaakt kan worden.

Wie kan er lid worden?

Bedrijven of organisaties die (een deel van) hun omzet realiseren door middel van de verkoop op afstand van producten en/of diensten aan consumenten - en dientengevolge onder de betreffende wetgeving vallen - kunnen het (aspirant-)lidmaatschap van Thuiswinkel.org aanvragen.

Onder verkoop op afstand wordt verstaan: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Indien een bedrijf behoort tot een holding, is aan het bedrijf of de holding de keuze wie er lid wordt. Indien een holding lid wordt, wordt daarbij aangegeven welke van de onder de holding vallende werkmaatschappijen en/of labels verkopen op afstand aan consumenten. Uitsluitend de namen van de bedrijven, werkmaatschappijen of labels die rechtstreeks zaken doen met de consument, worden op de ledenlijst van de vereniging vermeld.

Lidmaatschap voor startende webwinkels


Voor startende bedrijven die nog geen financieel jaarverslag kunnen overleggen kent de vereniging een 'Aspirant-lidmaatschap' . Hiervoor geldt dat activiteiten van het bedrijf maximaal twee jaar geleden gestart mogen zijn. Een aspirant-lid heeft dezelfde rechten en plichten als "gewone" leden, met dien verstande dat hij geen zitting kan nemen in het bestuur en dat hij geen stemrecht heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het aspirant-lidmaatschap kan maximaal drie jaren duren.

Aspirant-leden mogen uitsluitend het "Aspirant-lid Thuiswinkel.org"-logo voeren.

Bedrijven die activiteiten verrichten die het imago van verkoop op afstand schaden, worden geweerd dan wel uit het lidmaatschap ontzet.
 

 

Kosten lidmaatschap Thuiswinkel.org

Leden betalen contributie vanaf € 150,- (excl. btw) per jaar op basis van de vastgestelde contributie staffel. Voor aspirant-leden geldt een contributie van € 150,- (excl. btw) per kalenderjaar.

Voor de jaarlijkse certificering betalen leden € 390,- (excl. btw) per jaar en aspirant-leden € 290,- (excl. btw) per jaar aan de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg.

Voor het behandelen van een aanvraag voor het lidmaatschap wordt eenmalig een bedrag van € 75,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij gewone leden heft Thuiswinkel.org contributie op basis van in Nederland gerealiseerde omzet uit verkoop op afstand aan consumenten in het voorgaande kalenderjaar. Daarbij wordt een aantal contributieschalen gehanteerd. Leden verplichten zich ertoe jaarlijks opgave te doen van de gerealiseerde omzet uit verkoop op afstand door middel van een in te vullen (accountant)verklaring.

Voor de vaststelling van de hoogte van de contributie van een holding worden de omzetten uit verkoop op afstand aan consumenten van de daaronder vallende bedrijven bij elkaar opgeteld. Over het totaalbedrag dient een (accountant)verklaring afgegeven te worden, waarin staat welke werkmaatschappijen of labels van de holding het betreft.

Indien een holding lid wordt waarvan al één of meer werkmaatschappijen of labels lid zijn, wordt de contributie van de holding gecorrigeerd met de reeds door de werkmaatschappijen of labels te betalen contributie.

 

Er zijn verschillende Keurmerken voor online business in Nederland en Belgie:

Nieuwste Berichten

IPS/Internetkassa.nu is Business Partner van: